Βρέθηκαν 45 αποτελέσματα       ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Εισαγωγικά Στοιχεία  / Διάλεξη 1 2014 00:59:21
Εισαγωγικά Στοιχεία  / Διάλεξη 1 2014 01:05:31
Ειδική Κοιτασματολογία  / Διάλεξη 8 2014 00:52:39
Γεωχημικός χαρακτηρισμός και ταξινόμηση των υλικών  / Διάλεξη 2 2014 00:47:02
Γεωχημική διαφοροποίηση και Κρυσταλοχημικοί κανόνες ενσωμάτωσης  / Διάλεξη 3 2014 00:59:40
Βιογεωχημεία και Ανθρωπογενείς Επιδράσεις στο Περιβάλλον  / Διάλεξη 6 2014 00:32:59
Αναλυτική Γεωχημεία και Οικολογία  / Διάλεξη 10 2014 00:43:55
Ανάπτυξη με σεβασμό στο Περιβάλλον.  / Διάλεξη 1 2014 01:04:15
9ο Εργαστήριο: Μέθοδοι Γεωχημικής Διερεύνησης  / Διάλεξη 9 2014 00:20:57
8o Εργαστήριο: Μέθοδοι Γεωχημικής Διερεύνησης.  / Διάλεξη 8 2014 00:10:28
7ο Εργαστήριο: Στατιστική Επεξεργασία Γεωχημικών Δεδομένων  / Διάλεξη 7 2014 00:15:41
6ο Εργαστήριο: Βασικές Μέθοδοι Γεωχημικής Ανάλυσης  / Διάλεξη 6 2014 00:13:37
5ο Εργαστήριο: Αναλυτική Γεωχημεία  / Διάλεξη 5 2014 00:35:10
4o Εργαστήριο: Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης  / Διάλεξη 4 2014 00:28:45
3o Εργαστήριο: Περίθλαση Ακτινών Χ (Συνέχεια)  / Διάλεξη 3 2014 00:15:07
3o Εργαστήριο Κοιτασματολογίας  / Διάλεξη 14 2015 01:43:51
2ο Εργαστήριο Κοιτασματολογίας  / Διάλεξη 11 2015 01:14:17
2o Εργαστήριο: Μέθοδοι Ποιοτικής και Ποσοτικής Διερεύνησης Ορυκτών  / Διάλεξη 2 2014 00:20:27
2o Εργαστήριο  / Διάλεξη 12 2015 02:19:18
1ο Εργαστήριο: Εισαγωγή - Ορισμοί  / Διάλεξη 1 2014 00:14:00