Βρέθηκαν 45 αποτελέσματα       ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ανάπτυξη με σεβασμό στο Περιβάλλον.  / Διάλεξη 1 2014 01:04:15
Φυσικός Κόσμος και Περιβάλλον.  / Διάλεξη 2 2014 01:17:36
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη  / Διάλεξη 3 2014 00:39:53
Η Ενίσχυση του Φαινομένου του Θερμοκηπίου  / Διάλεξη 4 2014 00:44:06
Το Φαινόμενο της Καταστροφής του Ατμοσφαιρικού Όζοντος  / Διάλεξη 5 2014 00:37:49
Το Φαινόμενο της Όξινης Βροχής  / Διάλεξη 6 2014 00:38:37
Οικοσυστήματα  / Διάλεξη 7 2014 00:43:58
Εφαρμογές της γεωχημείας στις Γεωεπιστήμες και την Ιατρική  / Διάλεξη 9 2014 00:44:31
Αναλυτική Γεωχημεία και Οικολογία  / Διάλεξη 10 2014 00:43:55
Περίθλαση Ακτίνων Χ (XRD)  / Διάλεξη 11 2014 00:31:56
Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (SEM)  / Διάλεξη 12 2014 00:35:26
Μέθοδοι Αναζήτησης Κοιτασμάτων  / Διάλεξη 5 2014 00:53:47
Βιογεωχημεία και Ανθρωπογενείς Επιδράσεις στο Περιβάλλον  / Διάλεξη 6 2014 00:32:59
Γεωχημική διαφοροποίηση και Κρυσταλοχημικοί κανόνες ενσωμάτωσης  / Διάλεξη 3 2014 00:59:40
Εφαρμογές της γεωχημείας στην αναζήτηση κοιτασμάτων  / Διάλεξη 4 2014 00:38:51
Εισαγωγικά Στοιχεία  / Διάλεξη 1 2014 01:05:31
Γεωχημικός χαρακτηρισμός και ταξινόμηση των υλικών  / Διάλεξη 2 2014 00:47:02
Ειδική Κοιτασματολογία  / Διάλεξη 8 2014 00:52:39
Κοιτάσματα Ανθράκων – Πετρελαίου – Βιτουμενίων  / Διάλεξη 7 2014 01:18:53
Υπολειμματικές και Μηχανικές Συγκεντρώσεις  / Διάλεξη 5 2014 00:43:18