Βρέθηκαν 47 αποτελέσματα       ΧΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Λύσεις Ασκήσεων προόδου  / Διάλεξη 15 2015 00:30:02
Γραφήματα εφαρμογές - Ασκήσεις Πράξης  / Διάλεξη 14 2015 00:52:13
Προγραμματισμός Έργων - Δίκτυα  / Διάλεξη 12 2015 01:19:17
Εισαγωγή  / Διάλεξη 1 2015 00:19:46
Μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών  / Διάλεξη 10 2015 01:02:46
Πιθανολογικά Δίκτυα - Μέθοδος PERT  / Διάλεξη 13 2015 01:26:17
Εισαγωγή στον Γραμμικό Προγραμματισμό  / Διάλεξη 1 2015 01:23:04
Μέθοδος των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών  / Διάλεξη 5 2015 01:08:54
Μέθοδος της καθαρής περιουσιακής σχέσης  / Διάλεξη 2 2015 01:10:51
Προυπολογισμοί οικονομικών καταστάσεων  / Διάλεξη 14 2015 00:54:43
Άσκηση στη Μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών  / Διάλεξη 11 2015 00:51:00
Προβλέψεις της ζήτησης - Ποιοτικές μέθοδοι πρόβλεψης  / Διάλεξη 8 2015 00:51:18
Προβλέψεις της ζήτησης - Αναλυτικές μέθοδοι  / Διάλεξη 9 2015 01:10:13
Ασκήσεις στην Μέθοδο της καθαρής περιουσιακής θέσης  / Διάλεξη 4 2015 01:06:58
Λογαριασμοί Παθητικού  / Διάλεξη 3 2015 01:17:23
Μέθοδος της οικονομικής προστιθέμενης αξίας  / Διάλεξη 8 2015 01:15:45
Άσκηση στη Μέθοδο της οικονομικής προστιθέμενης αξίας  / Διάλεξη 9 2015 00:47:08
Ανάλυση ABC και μονοσταδιακά πρότυπα  / Διάλεξη 5 2015 01:07:06
Συντελεστές προεξοφλησης WACC και υπόδειγμα CAPM  / Διάλεξη 13 2015 01:07:56
Μέθοδος της υπερπροσόδου  / Διάλεξη 7 2015 01:15:53