Βρέθηκαν 47 αποτελέσματα       ΧΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Δέντρα  / Διάλεξη 11 2015 01:12:17
PERT - CPM - Ασκήσεις Πράξης  / Διάλεξη 16 2015 00:42:05
Simplex απλής μορφής  / Διάλεξη 4 2015 00:59:24
Simplex προβλήματα απλής μορφής  / Διάλεξη 3 2015 01:23:58
Simplex προβλήματα απλής μορφής  / Διάλεξη 5 2015 01:04:38
Άσκηση στη Μέθοδο της οικονομικής προστιθέμενης αξίας  / Διάλεξη 9 2015 00:47:08
Άσκηση στη Μέθοδο των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών  / Διάλεξη 6 2015 01:04:19
Άσκηση στη Μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών  / Διάλεξη 11 2015 00:51:00
Ανάλυση ABC και μονοσταδιακά πρότυπα  / Διάλεξη 5 2015 01:07:06
Ανάλυση Ευαισθησίας  / Διάλεξη 10 2015 00:41:37
Ασκήσεις στην Μέθοδο της καθαρής περιουσιακής θέσης  / Διάλεξη 4 2015 01:06:58
Γραφήματα  / Διάλεξη 10 2015 01:04:12
Γραφήματα εφαρμογές - Ασκήσεις Πράξης  / Διάλεξη 14 2015 00:52:13
Γραφική Μέθοδος  / Διάλεξη 2 2015 01:06:41
Εισαγωγή  / Διάλεξη 1 2015 00:19:46
Εισαγωγή στην αποτίμηση επιχειρήσεων  / Διάλεξη 1 2015 01:11:14
Εισαγωγή στον Γραμμικό Προγραμματισμό  / Διάλεξη 1 2015 01:23:04
Επίλυση προβλημάτων με χρήση Η/Υ  / Διάλεξη 11 2015 00:45:13
Λογαριασμοί Παθητικού  / Διάλεξη 3 2015 01:17:23
Λύσεις Ασκήσεων προόδου  / Διάλεξη 15 2015 00:30:02