Βρέθηκαν 281 αποτελέσματα       Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Νέες επιχειρήσεις και προγράμματα επιχορηγήσεων των επιχειρήσεων  / Διάλεξη 6 2015 00:42:49
Ανάλυση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του επιχειρηματικού σχεδίου  / Διάλεξη 7 2015 00:45:14
Ισολογισμός της επιχείρησης  / Διάλεξη 8 2015 00:34:46
Περίπτωση επιχειρηματικού σχεδίου (μέρος Α)  / Διάλεξη 9 2015 00:52:13
Περίπτωση επιχειρηματικού σχεδίου (μέρος Β)  / Διάλεξη 10 2015 00:37:30
Μορφές χρηματοδότησης μιας εταιρίας  / Διάλεξη 11 2015 00:18:08
Μορφές χρηματοδότησης μιας εταιρίας: περίπτωση του Venture Capital, Angels, JEREMIE, ΕΤΕΑΝ  / Διάλεξη 12 2015 00:26:29
Χρηματοδότηση μιας εταιρίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς)  / Διάλεξη 13 2015 01:20:17
Επιχειρηματικό σχέδιο στην περίπτωση δωρεάν χρηματοδότησης Περίπτωση προγράμματος κατάρτισης  / Διάλεξη 14 2015 00:25:58
Εισαγωγή στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων (Introduction to financing of SMEs)  / Διάλεξη 1 2015 00:33:05
Χρηματοδότηση μέσω συμμετοχής στο κεφάλαιο (Equity financing of SMEs)  / Διάλεξη 2 2015 00:41:24
Χρηματοδότηση μέσω Venture Capital  / Διάλεξη 3 2015 00:25:16
Μέθοδοι εκτίμησης των σχεδίων χρηματοδότησης μέσω Venture Capital (Evaluation on VC)  / Διάλεξη 4 2015 01:01:14
Χρηματοδότηση μέσω Venture Capital: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, LEASING  / Διάλεξη 5 2015 01:03:54
Χρηματοδότηση μέσω Μικρο δανείων - Microfinance  / Διάλεξη 6 2015 01:06:46
Χρηματοδότηση μέσω JEREMIE  / Διάλεξη 7 2015 00:51:53
Εξέταση καλών πρακτικών Micro finance (Micro finance Good practices)  / Διάλεξη 8 2015 00:43:12
Σχολιασμός ταινίας σχετικά με επενδυτική τράπεζα. Εξέταση Εγγύησης δανείων (comments on movie on finances, Loan guarantees)  / Διάλεξη 9 2015 01:13:55
Εξέταση μικτής χρηματοδότησης: δημοσίου και ιδιωτική (public and private financing)  / Διάλεξη 10 2015 00:51:24
Εξέταση ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων χρηματοδότησης (European Structural Funds).  / Διάλεξη 11 2015 00:58:27