Βρέθηκαν 281 αποτελέσματα       Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  / Διάλεξη 13 2015 01:00:36
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ  / Διάλεξη 14 2015 00:15:38
ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ  / Διάλεξη 1 2015 02:32:32
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  / Διάλεξη 2 2015 00:23:45
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ  / Διάλεξη 3 2015 00:44:33
ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ  / Διάλεξη 4 2015 01:18:27
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (Leazing)  / Διάλεξη 5 2015 01:20:28
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (FACTORING)  / Διάλεξη 6 2015 01:13:01
ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (FORFEITING)  / Διάλεξη 7 2015 00:17:11
ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ (SECURITIZATION)  / Διάλεξη 8 2015 00:24:29
ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗ (FRANCHICE)  / Διάλεξη 9 2015 00:59:05
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  / Διάλεξη 10 2015 01:11:41
4b Εξέταση των στοιχείων των αποτελεσμάτων χρήσης τραπεζών. Κίνδυνος ρευστότητας. Κίνδυνος συναλλάγματος. Πιστωτικός κίνδυνος. Κίνδυνος Επιτοκίων. Κεφαλαιακή Επάρκεια  / Διάλεξη 8 2015 01:12:12
5a. Θέματα επιτοκίων. Επιχειρηματικοί κίνδυνοι. Κίνδυνοι μεγάλων γεγονότων  / Διάλεξη 9 2015 01:06:42
6a. Εξέταση συντελεστή φερεγγυότητας: ο παρονομαστής σταθμισμένο ενεργητικό. Συντελεστές στάθμισης  / Διάλεξη 11 2015 01:09:31
8b Εξέταση της σχέσης επικινδυνότητας και απόδοσης των τοποθετήσεων. Παρουσίαση Εκθέσεων Εποπτικής Φύσης για την Επάρκεια Κεφαλαίων  / Διάλεξη 15 2015 00:47:44
ΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΚΌΣΤΟΥΣ  / Διάλεξη 1 2015 00:57:24
ΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΚΌΣΤΟΥΣ - ΔΙΆΛΕΞΗ 2  / Διάλεξη 2 2015 00:57:17
ΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΚΌΣΤΟΥΣ- ΔΙΆΛΕΞΗ 3  / Διάλεξη 3 2015 01:11:19
ΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΚΌΣΤΟΥΣ-ΔΙΆΛΕΞΗ 4  / Διάλεξη 4 2015 00:48:21