Βρέθηκαν 281 αποτελέσματα       Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ελλάδα και Βαλκανικές χώρες  / Διάλεξη 9 2015 00:20:33
Χρηματοοικονομικό μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου  / Διάλεξη 5 2015 00:42:00
Εξέταση στοιχείων ανοιγμάτων των τραπεζών σε πραγματικά παραδείγματα  / Διάλεξη 13 2015 00:41:15
Ανάλυση νεκρού σημείου  / Διάλεξη 3 2015 00:30:02
Κόστος προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου  / Διάλεξη 4 2015 00:38:22
Μετατροπές εταιριών  / Διάλεξη 8 2015 01:13:47
Λειτουργική Μόχλευση  / Διάλεξη 4 2015 00:37:02
6a. Εξέταση συντελεστή φερεγγυότητας: ο παρονομαστής σταθμισμένο ενεργητικό. Συντελεστές στάθμισης  / Διάλεξη 11 2015 01:09:31
Ανισοκατανομή εισοδήματος-Παραοικονομία  / Διάλεξη 7 2015 00:43:35
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  / Διάλεξη 8 2015 01:02:59
Μέθοδος των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών  / Διάλεξη 5 2015 01:08:54
Ναυτιλία-Τουρισμός  / Διάλεξη 4 2015 00:40:05
Η Οικονομική και Νομισματική Ενωση (ΟΝΕ)  / Διάλεξη 2 2015 01:17:17
Απασχόληση-Ανεργία  / Διάλεξη 6 2015 00:34:51
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι  / Διάλεξη 1 2015 00:30:32
Εισαγωγή στον Γραμμικό Προγραμματισμό  / Διάλεξη 1 2015 01:23:04
Δημοσιονομικές εξελίξεις και προοπτικές  / Διάλεξη 5 2015 00:24:28
8B Βιβλιογραφική επισκόπηση  / Διάλεξη 16 2014 00:40:02
Μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών  / Διάλεξη 10 2015 01:02:46
Εισαγωγή  / Διάλεξη 1 2015 00:19:46