Βρέθηκαν 81 αποτελέσματα       ΚΑΡΑΦΟΛΑΣ ΣΥΜΕΩΝ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
2Α Ανάγκη χρηματοπιστωτικού συστήματος και δομή του τραπεζικού συστήματος  / Διάλεξη 3 2014 01:00:24
Η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ)  / Διάλεξη 1 2015 00:54:18
4b Εξέταση των στοιχείων των αποτελεσμάτων χρήσης τραπεζών. Κίνδυνος ρευστότητας. Κίνδυνος συναλλάγματος. Πιστωτικός κίνδυνος. Κίνδυνος Επιτοκίων. Κεφαλαιακή Επάρκεια  / Διάλεξη 8 2015 01:12:12
4Β Εξέταση του ισολογισμού της τράπεζας : Ενεργητικό  / Διάλεξη 8 2014 00:46:58
Εξέταση στοιχείων ανοιγμάτων των τραπεζών σε πραγματικά παραδείγματα. Εξέταση των κεφαλαίων  / Διάλεξη 14 2015 00:44:30
1Α Ανάγκη δημιουργίας Χρηματοπιστωτικών θεσμών  / Διάλεξη 1 2014 00:38:17
1a Εισαγωγή στο μάθημα διαχείρισης ρίσκου και ενεργητικό τράπεζας.  / Διάλεξη 1 2015 00:52:33
Εισαγωγή στο Επιχειρηματικό Σχέδιο  / Διάλεξη 1 2015 01:07:06
Επιχειρηματικό σχέδιο στην περίπτωση δωρεάν χρηματοδότησης Περίπτωση προγράμματος κατάρτισης  / Διάλεξη 14 2015 00:25:58
Στάδια του Επιχειρηματικού Σχεδίου  / Διάλεξη 2 2015 01:02:45
Θέση των χωρών της ΕΕ στην ΕΕ  / Διάλεξη 6 2015 01:57:21
Ενεργητικό της Τράπεζας  / Διάλεξη 2 2015 01:13:52
8B Βιβλιογραφική επισκόπηση  / Διάλεξη 16 2014 00:40:02
Η Οικονομική και Νομισματική Ενωση (ΟΝΕ)  / Διάλεξη 2 2015 01:17:17
Εξέταση στοιχείων ανοιγμάτων των τραπεζών σε πραγματικά παραδείγματα  / Διάλεξη 13 2015 00:41:15
6a. Εξέταση συντελεστή φερεγγυότητας: ο παρονομαστής σταθμισμένο ενεργητικό. Συντελεστές στάθμισης  / Διάλεξη 11 2015 01:09:31
Χρηματοοικονομικό μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου  / Διάλεξη 5 2015 00:42:00
Λειτουργικοί κίνδυνοι για την τράπεζα  / Διάλεξη 10 2015 01:19:23
Εξέταση Κινδύνων για την τράπεζα  / Διάλεξη 7 2015 01:15:25
Εξέταση Βασιλείας ΙΙ και κανονισμός φερεγγυότητας  / Διάλεξη 12 2015 01:10:07