Βρέθηκαν 81 αποτελέσματα       ΚΑΡΑΦΟΛΑΣ ΣΥΜΕΩΝ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Εξέταση μικτής χρηματοδότησης: δημοσίου και ιδιωτική (public and private financing)  / Διάλεξη 10 2015 00:51:24
Crowd funding  / Διάλεξη 15 2015 00:53:11
Εξέταση παραδειγμάτων μικτής χρηματοδότησης (Mixed grant)  / Διάλεξη 12 2015 01:01:54
Εξέταση ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων χρηματοδότησης (European Structural Funds).  / Διάλεξη 11 2015 00:58:27
Χρηματοδότηση μέσω JEREMIE  / Διάλεξη 7 2015 00:51:53
Χρηματοδότηση μέσω συμμετοχής στο κεφάλαιο (Equity financing of SMEs)  / Διάλεξη 2 2015 00:41:24
Χρηματοδότηση μέσω Venture Capital: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, LEASING  / Διάλεξη 5 2015 01:03:54
Σχολιασμός ταινίας σχετικά με επενδυτική τράπεζα. Εξέταση Εγγύησης δανείων (comments on movie on finances, Loan guarantees)  / Διάλεξη 9 2015 01:13:55
Μέθοδοι εκτίμησης των σχεδίων χρηματοδότησης μέσω Venture Capital (Evaluation on VC)  / Διάλεξη 4 2015 01:01:14
Συστήματα Εγγυοδοσίας  / Διάλεξη 16 2015 00:40:39
Χρηματοδότηση μέσω Μικρο δανείων - Microfinance  / Διάλεξη 6 2015 01:06:46
Ιδρυση Κοιν.Σ.Επ. στη Δυτική Μακεδονία και Μικροδάνεια  / Διάλεξη 14 2015 00:57:25
Εισαγωγή στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων (Introduction to financing of SMEs)  / Διάλεξη 1 2015 00:33:05
Χρηματοδότηση μέσω Venture Capital  / Διάλεξη 3 2015 00:25:16
Εξέταση καλών πρακτικών Micro finance (Micro finance Good practices)  / Διάλεξη 8 2015 00:43:12
Ευρώπη πολλών ταχυτήτων  / Διάλεξη 15 2015 00:32:12
Μορφές χρηματοδότησης μιας εταιρίας  / Διάλεξη 11 2015 00:18:08
6Β Εγγυοδοσία  / Διάλεξη 12 2014 00:51:53
ΜΑΘΗΜΑ 8Α Εξέταση κεφαλαιαγοράς, αμοιβαίων κεφαλαίων, αγοράς ομολόγων, REPOS  / Διάλεξη 15 2014 00:47:20
Βιβλιογραφική περιήγηση για την ΕΕ  / Διάλεξη 14 2015 00:58:32