Βρέθηκαν 47 αποτελέσματα       ΧΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Γραφήματα  / Διάλεξη 10 2015 01:04:12
Πρότυπο του σταθερού χρόνου  / Διάλεξη 7 2015 00:36:42
Υπόδειγμα της οικ. ποσ. παραγγελίας με εκπτώσεις  / Διάλεξη 3 2015 00:41:51
Πρότυπο της σταθερής ποσότητας παραγγελίας  / Διάλεξη 6 2015 00:56:41
Άσκηση στη Μέθοδο των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών  / Διάλεξη 6 2015 01:04:19
Υπόδειγμα της οικ. ποσ. παραγωγής  / Διάλεξη 4 2015 00:39:40
Δέντρα  / Διάλεξη 11 2015 01:12:17
Συντελεστές προεξοφλησης WACC και υπόδειγμα CAPM  / Διάλεξη 13 2015 01:07:56
Μέθοδος της υπερπροσόδου  / Διάλεξη 7 2015 01:15:53
Ανάλυση ABC και μονοσταδιακά πρότυπα  / Διάλεξη 5 2015 01:07:06
Μέθοδος της οικονομικής προστιθέμενης αξίας  / Διάλεξη 8 2015 01:15:45
Άσκηση στη Μέθοδο της οικονομικής προστιθέμενης αξίας  / Διάλεξη 9 2015 00:47:08
Λογαριασμοί Παθητικού  / Διάλεξη 3 2015 01:17:23
Προβλέψεις της ζήτησης - Αναλυτικές μέθοδοι  / Διάλεξη 9 2015 01:10:13
Ασκήσεις στην Μέθοδο της καθαρής περιουσιακής θέσης  / Διάλεξη 4 2015 01:06:58
Άσκηση στη Μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών  / Διάλεξη 11 2015 00:51:00
Προβλέψεις της ζήτησης - Ποιοτικές μέθοδοι πρόβλεψης  / Διάλεξη 8 2015 00:51:18
Μέθοδος της καθαρής περιουσιακής σχέσης  / Διάλεξη 2 2015 01:10:51
Προυπολογισμοί οικονομικών καταστάσεων  / Διάλεξη 14 2015 00:54:43
Πιθανολογικά Δίκτυα - Μέθοδος PERT  / Διάλεξη 13 2015 01:26:17