Βρέθηκαν 281 αποτελέσματα       Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Δέντρα  / Διάλεξη 11 2015 01:12:17
1a Εισαγωγή στο μάθημα διαχείρισης ρίσκου και ενεργητικό τράπεζας.  / Διάλεξη 1 2015 00:52:33
1Α Ανάγκη δημιουργίας Χρηματοπιστωτικών θεσμών  / Διάλεξη 1 2014 00:38:17
2a Ενεργητικό και παθητικό της τράπεζας  / Διάλεξη 3 2015 01:07:49
2Α Ανάγκη χρηματοπιστωτικού συστήματος και δομή του τραπεζικού συστήματος  / Διάλεξη 3 2014 01:00:24
3b. Εξέταση Αποτελεσμάτων τραπεζών και ρόλος επιτοκίων  / Διάλεξη 6 2015 00:54:51
3Α Ρόλος και πολιτική της κεντρικής τράπεζας  / Διάλεξη 5 2014 00:39:53
4b Εξέταση των στοιχείων των αποτελεσμάτων χρήσης τραπεζών. Κίνδυνος ρευστότητας. Κίνδυνος συναλλάγματος. Πιστωτικός κίνδυνος. Κίνδυνος Επιτοκίων. Κεφαλαιακή Επάρκεια  / Διάλεξη 8 2015 01:12:12
4Β Εξέταση του ισολογισμού της τράπεζας : Ενεργητικό  / Διάλεξη 8 2014 00:46:58
5a. Θέματα επιτοκίων. Επιχειρηματικοί κίνδυνοι. Κίνδυνοι μεγάλων γεγονότων  / Διάλεξη 9 2015 01:06:42
6a. Εξέταση συντελεστή φερεγγυότητας: ο παρονομαστής σταθμισμένο ενεργητικό. Συντελεστές στάθμισης  / Διάλεξη 11 2015 01:09:31
6Α Μικρο χρηματοδοτήσεις  / Διάλεξη 11 2014 00:51:19
6Β Εγγυοδοσία  / Διάλεξη 12 2014 00:51:53
7Β Συναλλαγματική, Γραμμάτια, Πλαστικό χρήμα.  / Διάλεξη 14 2014 01:08:24
8B Βιβλιογραφική επισκόπηση  / Διάλεξη 16 2014 00:40:02
8b Εξέταση της σχέσης επικινδυνότητας και απόδοσης των τοποθετήσεων. Παρουσίαση Εκθέσεων Εποπτικής Φύσης για την Επάρκεια Κεφαλαίων  / Διάλεξη 15 2015 00:47:44
9B Επιτόκια Ευρωπαϊκής Κεντρικής τράπεζας και χρηματοδότησης των τραπεζών από την ΕΚΤ  / Διάλεξη 18 2015 00:43:38
9b Δομή των τραπεζικών τοποθετήσεων σε σχέση με το κίνδυνο  / Διάλεξη 17 2015 00:34:16
Crowd funding  / Διάλεξη 15 2015 00:53:11
PERT - CPM - Ασκήσεις Πράξης  / Διάλεξη 16 2015 00:42:05