Βρέθηκαν 35 αποτελέσματα       Άλλες Επιστήμες Μηχανικής και Τεχνολογίας    Αφαίρεση Όλων 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Δυναμική των Κατασκευών - Θεωρία  / Διάλεξη 30 (ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ)

ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (σεισμοί, δυναμικές φορτίσεις, συντονισμός, ακαμψία) - Θεωρία
Εξάμηνο: 1o 2015-09-30 00:55:04 47

ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ N,Q,M (ορισμοί, ασκήσεις) - Σύνθετοι Φορείς: Άσκηση 3 - Σύνθετο Πλαίσιο με Δύο Αρθρώσεις
Εξάμηνο: 1o 2015-09-30 01:04:22 71
ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Δυναμική των Κατασκευών - Άσκηση  / Διάλεξη 29 (ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ)

ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (σεισμοί, δυναμικές φορτίσεις, συντονισμός, ακαμψία) - Άσκηση
Εξάμηνο: 1o 2015-09-30 00:23:11 71

ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ N,Q,M (ορισμοί, ασκήσεις) - Σύνθετοι Φορείς: Άσκηση 2 - Δοκός Gerber 2
Εξάμηνο: 1o 2015-09-30 00:40:05 86

ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ N,Q,M (ορισμοί, ασκήσεις) - Πλαίσια: Άσκηση 5 - Συνεχείς Ορθογωνικές στους Στύλους και Συνεχής Τριγωνική στη Δοκό
Εξάμηνο: 1o 2015-09-30 00:45:21 92

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ, Τμήμα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ

Στην Τρίτη ενότητα μέσα από μία αναλυτική μελέτη μιας περίπτωσης μεγάλης επιχείρησης αναπτύσεται η σχέση Καινοτομίας και Ανταγωνιστικότητας (Competitiveness). Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται επίσης οι έννοιες της Δημιουργικότητας, Καινοτομίας και Ανταγωνιστικότητας σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Τομείς (Public and Private Sectors), και αναλύεται ο ρόλος του δημόσιου τομέα στην προώθησή τους.
Εξάμηνο: 6o 2015-09-21 01:21:25 94
Η Καινοτομία ως Διαδικασία Διαχείρισης  / Διάλεξη 4 (ΣΑΜΑΡΑ ΕΛΠΙΔΑΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ, Τμήμα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ

Η διαχείριση της τεχνολογικής καινοτομίας και οι συνεπαγόμενες προκλήσεις είναι το αντικείμενο της τέταρτης ενότητας, αντικείμενο που παρουσιάζεται πάλι μέσα από μελέτες περιπτώσεων. Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται τα διάφο¬ρα πρότυπα – μοντέλα της Διαδικασίας Καινοτομίας (Innovation Process) όπου γίνεται αναφορά α) στην διαχείριση των Πνευματικών Δικαιωμάτων (Intellectual Property Rights), και β) στην έννοια και την πρακτική της διαχείρισης της Γνώσης και του Πνευματικού Κεφαλαίου (knowledge and Intellectual Capital). Το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται με την παρουσία¬ση της δυναμικής των Βασισμένων στη Γνώση Οικονομιών (Knowledge Based Economies) όπου παρουσιάζονται διά¬φορα Εργαλεία και Τεχνικές Διαχείρισης Καινοτομίας (Innovation Management Tools and Techniques). Οι τεχνικές αυ¬τές αναλύονται με μελέτες περιπτώσεων και παραδείγματα βασικών εργαλείων και τεχνικών όπως Τεχνολογικός Έλεγ¬χος (Technology Audit), Μέθοδος του Μαύρου Κουτιού (Black Box Method), Ανάλυση Συστημάτων και Διαδικασιών (Systems and Processes Analysis), Βελ¬τιστοποίηση και Έλεγχος της Αποδοχής ενός Καινοτομικού Προϊόντος /Υπηρε¬σίας (Optimization and Evaluation of Innovative Product/Service) και άλλων.
Εξάμηνο: 6o 2015-09-21 01:23:24 99
Εισαγωγή στη Διαχείριση Καινοτομίας  / Διάλεξη 2 (ΣΑΜΑΡΑ ΕΛΠΙΔΑΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ, Τμήμα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ

Η δεύτερη ενότητα ασχολείται με τη Διαχείριση της Καινοτομίας κυρίως μέσω της διαχείρισης της Γνώσης (Knowledge) και της Εκπαίδευσης (Education). Αναλύεται ο ρόλος της γνώσης στην καινοτομία και η σχέση της γνώσης με την Μάθηση (Learning), και παρουσιάζεται το πρότυπο της Γνωσιακής Διαδικασίας (Knowledge Process). Αποσαφηνίζεται η διαφορά καινοτομίας από την εφεύρεση και παρατίθενται οι τύποι και τα χαρακτηριστικά της απλής καινοτομίας και της τεχνολογικής καινοτομίας.
Εξάμηνο: 6o 2015-09-21 01:07:47 102

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ, Τμήμα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ

Οι πρακτικές επιχειρηματικότητας και καινοτομίας με επικέντρωση στην Διαχείριση και Μεταφορά Τεχνολογίας (Technology Management and Transfer), μηχανισμοί και πρότυπα μεταφοράς τεχνολογίας, εμπόδια και παράγοντες για την επιτυχή μεταφορά τεχνολογίας αποτελούν το αντικείμενο της έβδομης ενότητας. Στην συνέχεια γίνε¬ται μια εκτενής παρουσίαση των Συμφωνιών Συνεργατικής Έρευνας και Ανάπτυξης (Cooperation Research and Development Agreements - CRADAs) και των Τεχνοβλα¬στών (Spin-Offs) μέσα από μελέτες περιπτώσεων. Τέλος, το κεφάλαιο αυτό ολοκλη¬ρώνεται με την ανάλυση των χρηματοδοτικών εργαλείων καινοτομίας και επιχειρη¬ματικότητας, όπως Κεφαλαία Υψηλού Επιχειρηματικού Κινδύνου (Venture Capital) και Άγγελοι Επενδυτές ή Επιχειρηματικοί Άγγελοι (Business Angels).
Εξάμηνο: 6o 2015-09-21 01:43:08 103

ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ N,Q,M (ορισμοί, ασκήσεις) - Πλαίσια: Άσκηση 4 - Συνεχής Ορθογωνική στον Στύλο
Εξάμηνο: 1o 2015-09-30 00:34:47 106

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ, Τμήμα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ

Στην έκτη ενότητα γίνεται εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα (Entrepreneurship) και την σχέση της με την καινο¬τομία, παρουσιάζονται τα είδη της και αναλύεται η έννοια της Βιώσιμης Επιχειρηματι¬κότητα (Sustainable Entrepreneurship), του πρότυπου του Κύκλου Ζωής της Μάθησης (Learning Life Cycle) και της Στρατηγικής Μάθησης (Strategic Learning). Γίνεται αναφο¬ρά στις Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων (Business Incubators) στις Τεχνολογικές Συστάδες Επιχειρήσεων (Technology Clusters) vs Συστάδων Επιχειρήσεων Γνώσης (Knowledge Clusters) και εισάγεται η έννοια G-RVIN (Global-local - Glocal, Real-Virtual, Incubator Networks) σαν καταλύτης και επιταχυντής της Οικονομίας της Γνώσης (Knowledge Economy).
Εξάμηνο: 6o 2015-09-21 01:43:46 116

ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ N,Q,M (ορισμοί, ασκήσεις) - Σύνθετοι Φορείς: Άσκηση 1 - Δοκός Gerber 1
Εξάμηνο: 1o 2015-09-30 00:30:41 118
Εισαγωγή στην Τεχνολογική Καινοτομία  / Διάλεξη 1 (ΣΑΜΑΡΑ ΕΛΠΙΔΑΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ, Τμήμα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ

Στην πρώτη ενότητα γίνεται μια εισαγωγή στην Καινοτομία όπου δίνονται οι Βασικές Έννοιες και Ορισμοί της Τεχνολογίας (Technology), της Εφεύρεσης (Invention), της Δημιουργικότητας (Creativity) και της Καινοτομίας (Innovation) με έμφαση στην Τεχνολογική Καινοτομία (Technological Innovation). Επίσης δίνεται μια ιστορική, κοινωνική και τεχνοκρατική προοπτική της καινοτομίας, και γίνεται μια πρώτη αναφορά στην διαδικασία μέτρησής της.
Εξάμηνο: 6o 2015-09-21 01:21:02 142
Συστήματα Καινοτομίας  / Διάλεξη 5 (ΣΑΜΑΡΑ ΕΛΠΙΔΑΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ, Τμήμα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ

Η πέμπτη ενότητα αναφέρεται στη μελέτη των Συστημάτων Καινοτομίας (Innovation Systems). Ειδικότερα δίνεται έμφαση στην παρουσίαση των διάφορων τύπων συστημάτων καινοτομίας και στις βασικές αρχές τους, στα Ανοικτά και Κλειστά Συστήματα Καινοτομίας (Open and Closed Innovation Systems) σαν στρατηγικές επιλογές, και στα προσομοιωτικά συστήματα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαμόρφωση προτύπων συστημάτων καινοτομίας με τη χρήση της Δυναμικής Συστημάτων (Systems Dynamics) και η εφαρμογή αυτών των προτύπων σε Τομεακά (Sectoral), Περιφερειακά (Regional) και κυρίως Εθνικά (National) Συστήματα Καινοτομίας (Innovation Systems). Το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται με την περαιτέρω ανάλυση των ανοιχτών συστημάτων καινοτομίας, των Δικτύων Καινοτομίας (Innovation Networks), των Κοινοτήτων Γνώσης (Knowledge Societies) και της Διεθνούς Ερευνητικής Συνεργασίας (International Research Cooperation), καθώς και των Δεικτών Μέτρησης Καινοτομίας (Innovation Indices).
Εξάμηνο: 6o 2015-09-21 01:38:18 150

ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ N,Q,M (ορισμοί, ασκήσεις) - Πλαίσια: Άσκηση 3 - Συνεχής Ορθογωνική Φόρτιση στη Δοκό
Εξάμηνο: 1o 2015-09-30 00:47:57 167

ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ N,Q,M (ορισμοί, ασκήσεις) - Δοκοί: Άσκηση 4 - Δύο Μοναχικές Δυνάμεις
Εξάμηνο: 1o 2015-09-30 00:37:44 202

ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ N,Q,M (ορισμοί, ασκήσεις) - Δοκοί: Άσκηση 6 - Μονοπροέχουσα
Εξάμηνο: 1o 2015-09-30 00:30:41 215

ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ N,Q,M (ορισμοί, ασκήσεις) - Πλαίσια: Άσκηση 2 - Μοναχικές Φορτίσεις
Εξάμηνο: 1o 2015-09-30 00:45:50 229

ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ N,Q,M (ορισμοί, ασκήσεις) - Δοκοί: Άσκηση 3 - Συνεχής Τριγωνική Φόρτιση
Εξάμηνο: 1o 2015-09-30 00:20:48 231

ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ N,Q,M (ορισμοί, ασκήσεις) - Πλαίσια: Άσκηση 1 - Μοναχική Δύναμη στο Μέσο της Δοκού
Εξάμηνο: 1o 2015-09-30 00:35:14 255