Βρέθηκαν 19 αποτελέσματα       ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ, Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Παρουσιάζονται οι ανάγκες για τις οποίες πρέπει να υπάρχουν Χρηματοπιστωτικοί θεσμοί: Ανάγκες αυτών που διαθέτουν χρήματα. Ανάγκες αυτών που θέλουν χρήματα. Προβλήματα στις συναλλαγές χωρίς την ύπαρξη χρηματοπιστωτικών θεσμών.
Εξάμηνο: 3o 2014-10-07 00:38:17 212

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ, Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Εξετάζεται η ανάγκη ύπαρξης του χρηματοπιστωτικού συστήματος ως ενδιάμεσου μεταξύ αυτών που έχουν χρήματα και αυτών που θέλουν χρήματα. Εξετάζεται η δομή του τραπεζικού συστήματος.
Εξάμηνο: 3o 2014-10-14 01:00:24 262

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ, Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Εξετάζεται ο ρόλος και οι πολιτικές της κεντρικής τράπεζας όπως η λειτουργία και εποπτεία των συστημάτων πληρωμών, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η συνεργασία σε διεθνές επίπεδο.
Εξάμηνο: 3o 2014-10-21 00:39:53 143

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ, Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Εξετάζεται το ενεργητικό της τράπεζας μέσα από τα διάφορα στοιχεία του ενεργητικού.
Εξάμηνο: 3o 2014-11-04 00:46:58 228
6Α Μικρο χρηματοδοτήσεις  / Διάλεξη 11 (ΚΑΡΑΦΟΛΑΣ ΣΥΜΕΩΝΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ, Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Γίνεται εξέταση του θεσμού της μικροχρηματοδότησης.. Τι είναι μικρο χρηματοδότηση, ποιος είναι ο σκοπός, πως εμφανίζεται ιστορικά, ποιοι συμμετέχουν, θεσμοί και πελάτες της μικροχρηματοδότησης.
Εξάμηνο: 3o 2014-11-18 00:51:19 145
6Β Εγγυοδοσία  / Διάλεξη 12 (ΚΑΡΑΦΟΛΑΣ ΣΥΜΕΩΝΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ, Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Γίνεται εξέταση του θεσμού της εγγυοδοσίας. Τι είναι εγγυοδοσία, ποιος είναι ο σκοπός, πως εμφανίζεται ιστορικά, ποια είναι τα είδη εγγυοδοτικών σχημάτων, πως εμφανίζεται στην Ελλάδα.
Εξάμηνο: 3o 2014-11-25 00:51:53 125

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ, Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Γίνεται εξέταση των εναλλακτικών μέσων πληρωμών και ειδικότερα, Συναλλαγματική, Γραμμάτια, Πλαστικό χρήμα (πιστωτική κάρτα, κάρτα ανάληψης). Πως λειτουργούν ποιος είναι ο σκοπός.
Εξάμηνο: 3o 2014-12-01 01:08:24 143
8B Βιβλιογραφική επισκόπηση  / Διάλεξη 16 (ΚΑΡΑΦΟΛΑΣ ΣΥΜΕΩΝΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ, Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Γίνεται μια βιβλιογραφική επισκόπηση εξέταση των στατιστικών πηγών σχετικά με τους χρηματοπιστωτικούς θεσμούς.
Εξάμηνο: 3o 2014-12-09 00:40:02 181

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ, Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Εξετάζοντας τα διάφορα επιτόκια αναχρηματοδότησης των τραπεζών από την ΕΚΤ σε μια χρονική περίοδο και εξετάζονται οι διαφοροποιήσεις των επιτοκίων
Εξάμηνο: 3o 2015-01-16 00:43:38 122

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ, Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Γίνεται μια εξέταση της λειτουργίας της Ηλεκτρονικής τραπεζικής. Τι είναι τι περιλαμβάνει, (Internet banking, phone banking, e-banking), ποιες υπηρεσίες προσφέρονται, ποια είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.
Εξάμηνο: 3o 2014-12-11 00:51:16 123

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ, Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Γίνεται μια εισαγωγή για την ανάγκη ύπαρξης χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όπως τράπεζες, Μικροδάνεια, Χρηματιστήριο, Crowd funding, Venture Capital, Angels και εισαγωγή στις υπηρεσίες που προσφέρουν αυτά τα ιδρύματα και πιστωτικά εργαλεία.
Εξάμηνο: 3o 2014-10-08 00:57:02 148

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ, Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Ο ρόλος και οι πολιτικές της κεντρικής τράπεζας: πιστωτική πολιτική, συναλλαγματική πολιτική, εκδοτικό δικαίωμα. Συνέπειες της πολιτικής.
Εξάμηνο: 3o 2014-10-15 00:34:54 142
ΜΑΘΗΜΑ 3Β Είδη τραπεζών  / Διάλεξη 6 (ΚΑΡΑΦΟΛΑΣ ΣΥΜΕΩΝΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ, Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Εξετάζονται τα διάφορα είδη τραπεζών όπως εμπορικές τράπεζες, επενδυτικές, αγροτική πίστη, στεγαστική πίστη. Εξετάζονται οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών των τραπεζών αναφορικά με το δίκτυο, τις υπηρεσίες που προσφέρουν, τον κίνδυνο και την απόδοση.
Εξάμηνο: 3o 2014-10-22 00:57:46 135

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ, Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

2. Εξετάζεται η συνεταιριστική πίστη και ειδικότερα, τι είναι συνεταιριστική πίστη, ποια είναι τα στάδια της συνεταιριστικής πίστης, πως λειτουργεί. Γίνεται μια επισκόπηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και ειδικότερα η εξέλιξη στις δεκαετίες του ’90 έως το 2013 μέσα από τον αριθμό των τραπεζών, καταστημάτων υπαλλήλων και ενεργητικού. Φαίνεται μια συγκέντρωση του τραπεζικού συστήματος στη βάση νέων τραπεζών.
Εξάμηνο: 3o 2014-10-29 01:02:28 135

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ, Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Στη διάλεξη αυτή εξετάζονται τα στοιχεία του Ισολογισμού και ειδικότερα του Ενεργητικού, Παθητικού (Υποχρεώσεις και Καθαρή Θέση), καθώς και τα Αποτελέσματα Χρήσης των Τραπεζών μέσα από Τα Έσοδα, Έξοδα και Κέρδη (Ζημίες) της Τράπεζας.
Εξάμηνο: 3o 2014-11-05 00:57:03 138

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ, Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Παρουσιάζεται η έννοια του Venture Capital, η φιλοσοφία του, η ανάγκη χρηματοδότησης μέσω venture capital, οι λόγοι και τρόποι εμπλοκής της Venture capital στη χρηματοδότηση μιας εταιρίας, ποιες εταιρίες χρηματοδοτεί, εκτίμηση των εταιριών υπό χρηματοδότηση από το Venture capital.
Εξάμηνο: 3o 2014-11-12 01:03:33 150

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ, Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

1. Γίνεται μια εξέταση κερδοσκοπικών εργασιών επενδυτικών τραπεζών μέσα από τις στεγαστικές κερδοσκοπικές εργασίες με βάση το παράδειγμα ταινίας που αναφέρεται στην περίπτωση επενδυτικής τράπεζας. Εξετάζονται μορφές κερδοσκοπικών ενεργειών με βάση στεγαστικά δάνεια, συμμετοχή άλλων κερδοσκοπικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και συνέπειες για τα ιδρύματα αυτά. 2. Γίνεται εξέταση της Επιταγής σαν μέσο πληρωμής αλλά και πιστωτικό μέσο. Διακρίνονται οι τύποι επιταγών, ο σκοπός τους και ο ρόλος σαν πιστωτικό εργαλείο από τις εταιρίες.
Εξάμηνο: 3o 2014-11-26 01:17:33 127

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ, Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Γίνεται μια εξέταση της λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς, (τι είναι, ποιος ο στόχος, ποιοι συμμετέχουν, ποιοι τίτλοι), της αγοράς των ομολόγων, των αμοιβαίων κεφαλαίων, των REPOS.
Εξάμηνο: 3o 2014-12-03 00:47:20 121

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ, Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

1. Γίνεται αναφορά στην εξεταστέα ύλη και τη βιβλιογραφία. 2. Γίνεται παρουσίαση μιας εργασίας με βάση τη μεθοδολογία, την ανάλυση, τα στοιχεία και τα συμπεράσματα που πρέπει να έχει μια εργασία. Η εξέταση γίνεται με βάση το παράδειγμα εργασίας με θέμα τα επιτόκια των τραπεζών.
Εξάμηνο: 3o 2014-12-10 00:31:44 131