Βρέθηκαν 16 αποτελέσματα       ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΡΙΣΚΟΥ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1a Εισαγωγή στο μάθημα διαχείρισης ρίσκου και ενεργητικό τράπεζας.  / Διάλεξη 1 2015 00:52:33
2a Ενεργητικό και παθητικό της τράπεζας  / Διάλεξη 3 2015 01:07:49
3b. Εξέταση Αποτελεσμάτων τραπεζών και ρόλος επιτοκίων  / Διάλεξη 6 2015 00:54:51
4b Εξέταση των στοιχείων των αποτελεσμάτων χρήσης τραπεζών. Κίνδυνος ρευστότητας. Κίνδυνος συναλλάγματος. Πιστωτικός κίνδυνος. Κίνδυνος Επιτοκίων. Κεφαλαιακή Επάρκεια  / Διάλεξη 8 2015 01:12:12
5a. Θέματα επιτοκίων. Επιχειρηματικοί κίνδυνοι. Κίνδυνοι μεγάλων γεγονότων  / Διάλεξη 9 2015 01:06:42
6a. Εξέταση συντελεστή φερεγγυότητας: ο παρονομαστής σταθμισμένο ενεργητικό. Συντελεστές στάθμισης  / Διάλεξη 11 2015 01:09:31
8b Εξέταση της σχέσης επικινδυνότητας και απόδοσης των τοποθετήσεων. Παρουσίαση Εκθέσεων Εποπτικής Φύσης για την Επάρκεια Κεφαλαίων  / Διάλεξη 15 2015 00:47:44
9b Δομή των τραπεζικών τοποθετήσεων σε σχέση με το κίνδυνο  / Διάλεξη 17 2015 00:34:16
Αποτελέσματα χρήσης της τράπεζας  / Διάλεξη 4 2015 01:21:36
Ενεργητικό της Τράπεζας  / Διάλεξη 2 2015 01:13:52
Εξέταση Βασιλείας ΙΙ και κανονισμός φερεγγυότητας  / Διάλεξη 12 2015 01:10:07
Εξέταση Κινδύνων για την τράπεζα  / Διάλεξη 7 2015 01:15:25
Εξέταση στοιχείων ανοιγμάτων των τραπεζών σε πραγματικά παραδείγματα  / Διάλεξη 13 2015 00:41:15
Εξέταση στοιχείων ανοιγμάτων των τραπεζών σε πραγματικά παραδείγματα. Εξέταση των κεφαλαίων  / Διάλεξη 14 2015 00:44:30
Ισολογισμός μιας τράπεζας σε πραγματικό παράδειγμα  / Διάλεξη 5 2015 01:04:06
Λειτουργικοί κίνδυνοι για την τράπεζα  / Διάλεξη 10 2015 01:19:23