Βρέθηκαν 15 αποτελέσματα       ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Μέθοδος των πολλαπλασιαστών της αγοράς  / Διάλεξη 12 2015 01:04:20
Εισαγωγή στην αποτίμηση επιχειρήσεων  / Διάλεξη 1 2015 01:11:14
Λύσεις Ασκήσεων προόδου  / Διάλεξη 15 2015 00:30:02
Μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών  / Διάλεξη 10 2015 01:02:46
Μέθοδος των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών  / Διάλεξη 5 2015 01:08:54
Μέθοδος της καθαρής περιουσιακής σχέσης  / Διάλεξη 2 2015 01:10:51
Προυπολογισμοί οικονομικών καταστάσεων  / Διάλεξη 14 2015 00:54:43
Άσκηση στη Μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών  / Διάλεξη 11 2015 00:51:00
Ασκήσεις στην Μέθοδο της καθαρής περιουσιακής θέσης  / Διάλεξη 4 2015 01:06:58
Λογαριασμοί Παθητικού  / Διάλεξη 3 2015 01:17:23
Μέθοδος της οικονομικής προστιθέμενης αξίας  / Διάλεξη 8 2015 01:15:45
Άσκηση στη Μέθοδο της οικονομικής προστιθέμενης αξίας  / Διάλεξη 9 2015 00:47:08
Συντελεστές προεξοφλησης WACC και υπόδειγμα CAPM  / Διάλεξη 13 2015 01:07:56
Μέθοδος της υπερπροσόδου  / Διάλεξη 7 2015 01:15:53
Άσκηση στη Μέθοδο των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών  / Διάλεξη 6 2015 01:04:19