Βρέθηκαν 45 αποτελέσματα       ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
2o Εργαστήριο  / Διάλεξη 12 2015 02:19:18
Περίθλαση Ακτίνων Χ (XRD)  / Διάλεξη 11 2014 00:31:56
1ο Εργαστήριο  / Διάλεξη 11 2015 02:20:53
Αναλυτική Γεωχημεία και Οικολογία  / Διάλεξη 10 2014 00:43:55
5ο Εργαστήριο: Αναλυτική Γεωχημεία  / Διάλεξη 5 2014 00:35:10
1ο Εργαστήριο: Εισαγωγή - Ορισμοί  / Διάλεξη 1 2014 00:14:00
3o Εργαστήριο: Περίθλαση Ακτινών Χ (Συνέχεια)  / Διάλεξη 3 2014 00:15:07
Εισαγωγικά Στοιχεία  / Διάλεξη 1 2014 01:05:31
Γεωχημικός χαρακτηρισμός και ταξινόμηση των υλικών  / Διάλεξη 2 2014 00:47:02
2o Εργαστήριο: Μέθοδοι Ποιοτικής και Ποσοτικής Διερεύνησης Ορυκτών  / Διάλεξη 2 2014 00:20:27
10ο Εργαστήριο: Μέθοδοι Γεωχημικής Διερεύνησης.  / Διάλεξη 10 2014 00:19:50
Μέθοδοι Αναζήτησης Κοιτασμάτων  / Διάλεξη 5 2014 00:53:47
Βιογεωχημεία και Ανθρωπογενείς Επιδράσεις στο Περιβάλλον  / Διάλεξη 6 2014 00:32:59
7ο Εργαστήριο: Στατιστική Επεξεργασία Γεωχημικών Δεδομένων  / Διάλεξη 7 2014 00:15:41
Το Φαινόμενο της Καταστροφής του Ατμοσφαιρικού Όζοντος  / Διάλεξη 5 2014 00:37:49
Η Ενίσχυση του Φαινομένου του Θερμοκηπίου  / Διάλεξη 4 2014 00:44:06
9ο Εργαστήριο: Μέθοδοι Γεωχημικής Διερεύνησης  / Διάλεξη 9 2014 00:20:57
Εφαρμογές της γεωχημείας στις Γεωεπιστήμες και την Ιατρική  / Διάλεξη 9 2014 00:44:31
Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (SEM)  / Διάλεξη 12 2014 00:35:26
3o Εργαστήριο Κοιτασματολογίας  / Διάλεξη 14 2015 01:43:51