Βρέθηκαν 81 αποτελέσματα       ΚΑΡΑΦΟΛΑΣ ΣΥΜΕΩΝ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ισολογισμός μιας τράπεζας σε πραγματικό παράδειγμα  / Διάλεξη 5 2015 01:04:06
Εξέταση Κινδύνων για την τράπεζα  / Διάλεξη 7 2015 01:15:25
Λειτουργικοί κίνδυνοι για την τράπεζα  / Διάλεξη 10 2015 01:19:23
Εξέταση Βασιλείας ΙΙ και κανονισμός φερεγγυότητας  / Διάλεξη 12 2015 01:10:07
Εξέταση στοιχείων ανοιγμάτων των τραπεζών σε πραγματικά παραδείγματα  / Διάλεξη 13 2015 00:41:15
Εξέταση στοιχείων ανοιγμάτων των τραπεζών σε πραγματικά παραδείγματα. Εξέταση των κεφαλαίων  / Διάλεξη 14 2015 00:44:30
9b Δομή των τραπεζικών τοποθετήσεων σε σχέση με το κίνδυνο  / Διάλεξη 17 2015 00:34:16
Εισαγωγή στο Επιχειρηματικό Σχέδιο  / Διάλεξη 1 2015 01:07:06
Στάδια του Επιχειρηματικού Σχεδίου  / Διάλεξη 2 2015 01:02:45
Αγορά που απευθύνεται η επιχείρηση  / Διάλεξη 3 2015 01:09:44
Προϊόντα και υπηρεσίες, παραγωγική διαδικασία και προώθηση των προϊόντων της επιχείρησης  / Διάλεξη 4 2015 01:01:26
Χρηματοοικονομικό μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου  / Διάλεξη 5 2015 00:42:00
Νέες επιχειρήσεις και προγράμματα επιχορηγήσεων των επιχειρήσεων  / Διάλεξη 6 2015 00:42:49
Ανάλυση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του επιχειρηματικού σχεδίου  / Διάλεξη 7 2015 00:45:14
Ισολογισμός της επιχείρησης  / Διάλεξη 8 2015 00:34:46
Περίπτωση επιχειρηματικού σχεδίου (μέρος Α)  / Διάλεξη 9 2015 00:52:13
Περίπτωση επιχειρηματικού σχεδίου (μέρος Β)  / Διάλεξη 10 2015 00:37:30
Μορφές χρηματοδότησης μιας εταιρίας  / Διάλεξη 11 2015 00:18:08
Μορφές χρηματοδότησης μιας εταιρίας: περίπτωση του Venture Capital, Angels, JEREMIE, ΕΤΕΑΝ  / Διάλεξη 12 2015 00:26:29
Χρηματοδότηση μιας εταιρίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς)  / Διάλεξη 13 2015 01:20:17