Βρέθηκαν 281 αποτελέσματα       Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Simplex απλής μορφής  / Διάλεξη 4 2015 00:59:24
Simplex προβλήματα απλής μορφής  / Διάλεξη 3 2015 01:23:58
Simplex προβλήματα απλής μορφής  / Διάλεξη 5 2015 01:04:38
Άσκηση στη Μέθοδο της οικονομικής προστιθέμενης αξίας  / Διάλεξη 9 2015 00:47:08
Άσκηση στη Μέθοδο των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών  / Διάλεξη 6 2015 01:04:19
Άσκηση στη Μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών  / Διάλεξη 11 2015 00:51:00
Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομικότητα  / Διάλεξη 8 2015 01:05:42
ΑΚΣΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΕΤΛΕΣΤΗ BETA. ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ.ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ARBITRAGE.  / Διάλεξη 3 2015 00:56:26
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ  / Διάλεξη 13 2015 00:52:31
ΑΝΟΜΟΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ  / Διάλεξη 11 2015 00:28:52
ΑΝΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ  / Διάλεξη 16 2015 00:59:54
ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  / Διάλεξη 14 2015 01:20:12
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  / Διάλεξη 9 2015 00:37:31
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΔΑΝΕΙΑ  / Διάλεξη 10 2015 00:46:35
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  / Διάλεξη 13 2015 01:00:36
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ  / Διάλεξη 14 2015 00:15:38
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ  / Διάλεξη 12 2015 01:20:37
Αγορά που απευθύνεται η επιχείρηση  / Διάλεξη 3 2015 01:09:44
Αλλα όργανα της ΕΕ, Προϋπολογισμός της ΕΕ  / Διάλεξη 12 2015 00:52:31
Ανάλυση ABC και μονοσταδιακά πρότυπα  / Διάλεξη 5 2015 01:07:06