Βρέθηκαν 281 αποτελέσματα       Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών  / Διάλεξη 10 2015 01:02:46
Άσκηση στη Μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών  / Διάλεξη 11 2015 00:51:00
Μέθοδος των πολλαπλασιαστών της αγοράς  / Διάλεξη 12 2015 01:04:20
Συντελεστές προεξοφλησης WACC και υπόδειγμα CAPM  / Διάλεξη 13 2015 01:07:56
Προυπολογισμοί οικονομικών καταστάσεων  / Διάλεξη 14 2015 00:54:43
Λύσεις Ασκήσεων προόδου  / Διάλεξη 15 2015 00:30:02
9b Δομή των τραπεζικών τοποθετήσεων σε σχέση με το κίνδυνο  / Διάλεξη 17 2015 00:34:16
ΑΝΟΜΟΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ  / Διάλεξη 11 2015 00:28:52
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ  / Διάλεξη 12 2015 01:15:55
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ  / Διάλεξη 13 2015 00:52:31
Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση  / Διάλεξη 1 2015 00:32:22
Χρονική Αξία Χρήματος  / Διάλεξη 2 2015 01:04:25
Δάνεια  / Διάλεξη 3 2015 01:02:51
Λειτουργική Μόχλευση  / Διάλεξη 4 2015 00:37:02
Μερισματική Πολιτική  / Διάλεξη 5 2015 00:43:20
Αποτίμηση Ομολογιών, Έντοκα γραμμάτια, μετοχές  / Διάλεξη 6 2015 00:55:10
Χρηματοδοτική μίσθωση  / Διάλεξη 7 2015 00:45:35
Πηγές χρηματοδότησης επιχειρήσεων  / Διάλεξη 8 2015 00:22:27
Μακροπρόθεσμη Χρηματοδότηση  / Διάλεξη 9 2015 00:45:36
Ασκήσεις Πράξης - Χρονική αξία χρήματος  / Διάλεξη 10 2015 00:35:41